Hem Tjänster

Våra tjänster

 • Förebyggande åtgärdsplan

  FÖR MARKÄGARE OCH BRF För många är det en efterlängtad tid när djurungarna kommer. Men för fastighetsägare och företag kan häckande fåglar innebära stora olägenheter och i värsta fall åsamka skador på fastigheten. Planera i god tid för vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att säkerställa en trivsam boendemiljö eller arbetsplats. Det förebyggande arbetet…

  Läs mer
 • Fågelsäkring

  Vi erbjuder installation av lämpliga produkter som förebygger förekomst av fåglar. Är du fastighetsägare och önskar förebygga häckande fåglar? KLICKA HÄR Fastighetsägares ansvarar regleras i miljöbalkens nionde kapitel. Ansvaret innebär att du som fastighetsägare ska se till så att fastigheten fungerar som den ska samt undanröja olägenheter som kan komma att påverka människors hälsa och…

  Läs mer
 • Fåglar i skorsten / ventilation

  Det är vanligt att fåglar söker sig till ventilationer eller skorstenar eftersom de behöver tillgång till lämpliga boplatser under häckningssäsong. Detta gäller främst kajor och kattugglor men kan även inträffa för andra fågelarter. Gemensamt för alla dessa fall är att fåglarna INTE ska släppas ut. De måste undersökas av oss på Fågelskyddsgruppen och ofta behandlas…

  Läs mer
 • Sanering

  Fåglar efterlämnar träck, fjädrar, borester och eventuella matrester. Lokal förekomst av råttor kan därför komma att öka kombinerat med att virus- och bakteriesjukdomar sprids via fåglarnas avföring. Exempel på sjukdomar som även kan överföras till människor är fågelinfluensa, psittakos och campylobacterios.

  Läs mer
 • Fågelungar på olämplig plats

  De flesta fågelungar vistas naturligt på marken för att utvecklas, lära sig flyga, lära sig läten och sociala beteendemönster. Det kan röra sig om allt från några dagar till uppemot 8 veckor beroende på fågelns arttillhörighet. Under denna tid blir de omhändertagna och matade av sina föräldrar som ibland uppvisar kraftig aggressivitet mot fiender såsom…

  Läs mer
 • Instängda fåglar

  Det är väldigt vanligt att fåglar flyger in i bostäder eller stora lokaler såsom varuhus, industrilokaler eller lagerutrymmen. Det kan bero på att fågeln flyr från ett rovdjur alternativt födosöker/jagar och navigerar fel. I många fall räcker det inte med att öppna fönster/portar/rökluckor samt släcka ned i lokalen. Ta INTE kontakt med kommunens viltvård eller…

  Läs mer
 • Fågelbon

  För många är det en efterlängtad tid när djurungarna kommer. Men för fastighetsägare och företag kan häckande fåglar innebära stora olägenheter och i värsta fall skador på fastigheten. Fåglar väljer ibland boplatser som upplevs olämpliga för oss människor men som är väldigt passande för fåglarna. Balkonger, båtar, blomlådor, bryggor och tak är några exempel på…

  Läs mer
 • Aggressiva måsar

  Måsfåglar häckar i en rad olika biotoper, däribland i stadsmiljö på våra tak. På taken lägger de i regel tre ägg i ett bo som kan stoppa upp dagvattenfilter, hängrännor och förorsaka vattenskador. Måsar, liksom många andra fågelarter, har en stark instinkt att beskydda sina ungar från fiender. När äggen har kläckts efter 28 dagar…

  Läs mer